Onze school  |  Wie zijn wij?

Over onze school

Over CBS Alpha

Identiteit

Onze school wil graag een mienskip zijn waar ieder kind vanaf het begin meetelt!
We zijn een christelijke school, waarbij we rekening houden met ieders normen en waarden. We zijn ons bewust van de verschillen van kinderen. Ieder kind is immers uniek. Ons enthousiaste en betrokken team helpt het kind te ontdekken wie het werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 
We hanteren de principes van de vreedzame school. 

Geschiedenis

Geschiedenis

Op 21 februari 1912 komt ‘De Vereniging tot oprichting eener Christelijke School voor Lager Onderwijs’ tot stand. Er wordt gestart met vijftig leerlingen en twee leerkrachten. Het schoolgebouw heeft tot 1957 aan de Slachtedijk nr. 16 gestaan (hoek Slachtedijk/Binnendijk).

 

 

Achter het milieutechnisch- en isolatiebedrijf Van der Naald zijn de contouren van de oude school nog zichtbaar. Vanaf 1957 is de school in het huidige gebouw gehuisvest. De school werd in dat jaar bevolkt door ongeveer 120 leerlingen en kreeg op basis van dat aantal vier leslokalen. Vanaf 1958 werd de school echter al een driemansschool.

 

Op 1 augustus 1970 werd in het leegstaande lokaal met kleuteronderwijs begonnen. Daarvoor gingen de kleuters naar Gytsjerk, Tytsjerk of Hurdegaryp. Eind 1982 werd er een speel-werklokaal bij de school gebouwd voor de kleuters, de huidige gemeenschapsruimte.

 

Nadat de verbouw in 1995 gereed kwam is het ‘oranje lokaal’ ingericht als kleuterlokaal en het speel-werklokaal als gemeenschapsruimte voor de hele school. Daarnaast wordt het gebruikt als gymlokaal voor de kleuters.

 

In 1985 werd de wet op het basisonderwijs van kracht. Belangrijkste verandering was het streven naar één doorgaande ontwikkelingslijn van vier tot twaalf jarigen. Kleuterschool en lagere school werden daartoe overal onder één dak gebracht en samen omgedoopt tot basisschool.

 

 

In Ryptsjerk gaat men in het onderwijs mee met z’n tijd. Soms loopt men zelfs ver voorop in nieuwe ontwikkelingen. Dat mag blijken uit het historische feit dat er hier al in 1970 sprake was van kleuter en lagere school onder één dak.

 

Vanaf 1997 is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) van kracht, een verdere aanscherping van één doorgaande ontwikkelingslijn in het onderwijs aan alle vier tot twaalf jarige leerlingen. Dus inclusief de leerlingen die extra zorg nodig hebben en in voorgaande jaren al snel werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Via het Weer Samen Naar School (WSNS) project proberen we alle leerlingen op onze school een plek te geven, waar het zich naar eigen aanleg en tempo kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken ligt de laatste jaren bij ons op school dan ook sterk het accent op de ontwikkeling van de zorgbreedte. Dit houdt in dat we bezig zijn een structuur te ontwikkelen waarin de extra zorg aan deze kinderen ook gegeven kan worden. Alleen in zeer bijzondere gevallen zal er nog maar doorverwezen worden naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO); immers, het belang van het kind staat voorop!

 

In al deze ontwikkelingen staat de CBS Alpha fier overeind als een school die geworteld is in het verleden, staat in het heden en gericht is op de toekomst.

Onderwijs

Unit Onderwijs

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Wij werken in stamgroepen (jaargroepen) bij de “sociale” activiteiten en organiseren het onderwijs in twee units; 2 tot 7 jaar en 8 tot 13 jaar. Zo willen we tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. In unit 1 en 2 spelen en leren we in (instructie)hoeken, deze hoeken bieden een krachtige leeromgeving. Op deze manier geven wij onderwijs op maat (niveaugroepen). Het team  maakt gebruik van elkaars talenten d.m.v. vakadoptie.

Oarsprong

OARSPRONG

Stichting Oarsprong  

ONDERWIJS VAN NU. BASIS VOOR DE TOEKOMST.

Wij leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dat vraagt van mensen dat zij zich kunnen aanpassen en blijvend kennis willen opdoen en vaardigheden willen verwerven. Onze 12 basisscholen richten zich daarom op de brede ontwikkeling van kinderen, met de juiste balans tussen houding, kennis en gedrag. Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten bereiden kinderen niet alleen voor op een carrière, maar op een leven!  


CBS Alpha is onderdeel van Oarsprong.