Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Coronavirus.
  • Download hier » het corona-protocol (25 september 2021).
  • Download hier » de gezondheidscheck/triage (oktober 2020).
  • Download hier » de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (augustus 2021).

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel. Voor sommigen is het gemakkelijker contact op te nemen met iemand, die ze kennen. Daarom is er per school een contactpersoon, waar u met uw eventuele klacht terecht kunt.

 

Voor onze school is dat Clazina Reitsma, telefoon: 0511-431797.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Pestaanpak M5 – Gedrags- en pestprotocol

Op deze pagina vindt u informatie over de M5 aanpak tegen pesten. M5 is een signaleringssysteem dat door ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden.

 

Wilt u een melding doen, klik dan < hier > of op de button 'Meld pesten' op de homepage van onze website.

Medezeggenschapsraad (MR)

Missie

De Medezeggenschapsraad (MR) van de CBS Alpha is positief-kritisch, actief en goed geïnformeerd orgaan binnen de school, dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel.

 

Visie

De MR is voor ouders van leerlingen en voor de leerkrachten het orgaan om invloed uit te kunnen oefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

 

Oudergeleding: Hilbrand Westra, Lianne Jorritsma, Tjidsger Wiersma, Anneke Meinsma.

 

Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft school vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te maken hebben, zoals formatie,vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan. Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Vereniging.

 

Functieverdeling en taken

De functieverdeling van de MR is als volgt:

  • Voorzitter: Hermania Wittermans
  • Secretaris: Roelinka Risselada
  • Algemeen lid: Irene de Vries
  • Algemeen lid: Klaske Hartwig

Afdelingsraad (AR)

Onze afdelingsraad vervult een klankbordfunctie. Deze raad heeft geen wettelijke bevoegdheid, maar heeft als taak de directeur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de stichting. De ledenraad bepaalt het beleid van Oarsprong.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat de afdelingsraad uit Helmich Melenberg, Brigitte Feenstra, Gerda Broersma, Hetty Pol, Janneke Metzlar.