Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de school-leiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Oarsprong: mevr. A. Hamstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-49493156.

 

Op het bernemienskip is het eerste aanspreekpunt de leerkracht, komt u er niet uit dan is Anke Hoekstra het aanspreekpunt binnen het bernemienskip.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Missie

De Medezeggenschapsraad (MR) van de CBS Alpha is positief-kritisch, actief en goed geïnformeerd orgaan binnen de school, dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel.

 

Visie

De MR is voor ouders van leerlingen en voor de leerkrachten het orgaan om invloed uit te kunnen oefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding: Hilbrand Westra, Lianne Jorritsma.

Personeelsgeleding: Tjidsger Wiersma, Anneke Meinsma.

Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft school vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te maken hebben, zoals formatie,vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan. Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Vereniging.

Afdelingsraad (AR)

Afdelingsraad (AR)

Onze afdelingsraad vervult een klankbordfunctie. Deze raad heeft geen wettelijke bevoegdheid, maar heeft als taak de directeur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Twee leden van de afdelingsraad zijn lid van de ledenraad van de stichting. De ledenraad bepaalt het beleid van Oarsprong.

 

Voor het schooljaar 2020-2021 bestaat de afdelingsraad uit Helmich Melenberg, Brigitte Feenstra, Gerda Broersma, Hetty Pol, Janneke Metzlar.