Informatie

Medezeggenschapsraad (MR)

Missie
De Medezeggenschapsraad (MR) van de CBS Alpha is positief-kritisch, actief en goed geïnformeerd orgaan binnen de school, dat de belangen behartigt van leerlingen, ouders en personeel.

Visie
De MR is voor ouders van leerlingen en voor de leerkrachten het orgaan om invloed uit te kunnen oefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding: Hermania Wittermans en Irene de Vries Personeelsgeleding: Roelinka Risselada en Klaske Hartwig

Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft school vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te maken hebben, zoals formatie,vakantierooster, begroting, schoolgids en schoolplan. Een vertegenwoordiging van de MR is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Vereniging.

Functieverdeling en taken

De functieverdeling van de MR is als volgt:

  • Voorzitter: Hermania Wittermans
  • Secretaris: Roelinka Risselada
  • Algemeen lid: Irene de Vries
  • Algemeen lid: Klaske Hartwig